Pohjois-Kymen Kiinteistöyhdistyksen säännöt

Säännöt rekisteröity 1.6.2017

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Pohjois-Kymen Kiinteistöyhdistys ry ja kotipaikka Kouvola.
Yhdistyksen toiminta-alueena on Pohjois-Kymenlaakson talousalue.
Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kiinteistöliitto ry -nimiseen keskusjärjestöön ja voi kuulua jäsenenä myös muihin alansa järjestöihin.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Yhdistyksen tarkoituksena on:
- toimia jäsentensä ja jäsentalojensa edustajien yhdyssiteenä ja valvoa niiden yleisiä ja yhteisiä etuja,
- edistää oikean tiedon leviämistä kiinteistöjä koskevista asioista,
- herättää ja ylläpitää jäsenissään kiinnostusta kiinteistöalan kysymyksiin sekä kehittää niiden piirissä kiinteistöalan ammattitaitoa,
- toimia kiinteistöalan yhteisten pyrkimysten ja päämäärien hyväksi.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
- järjestämällä neuvontatoimintaa, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä muita koulutustilaisuuksia,
- tutkimalla ja tilastoimalla kiinteistöalaa,
- tiedottamalla ja harjoittamalla julkaisutoimintaa,
- avustamalla tiedotusvälineitä ja muita media-alan toimijoita sekä eri järjestöjä kiinteistöalaa koskevissa asioissa
- toimimalla viranomaisten ja kiinteistöjen edustajien yhdyssiteenä sekä
- tukemalla muuta kiinteistöyhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hakea avustuksia ja apurahoja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

3 § JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö, kiinteistöalalla toimiva osuuskunta, muu kiinteistöalalla toimiva oikeuskelpoinen yhteisö tai muu kiinteistön tai rakennuksen omistaja tai niitä hallitseva yhteisö.
Yhdistyksen kokouksella on oikeus hallituksen esityksestä kutsua yhdistykselle kunniajäseniksi yhdistyksen tai sen jäsenten toiminnassa ansioituneita henkilöitä.

4 § JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Hallitus hyväksyy ja erottaa jäsenet.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai yhdistyksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Eroaminen astuu voimaan sen vuoden lopussa, jona jäsen on tehnyt eroamisilmoituksen.
Eroava jäsen on velvollinen maksamaan eroamisvuonna ja sitä ennen erääntyneet jäsenmaksunsa.
Jäsen, joka jättää kehotuksesta huolimatta vuoden ajalta jäsenmaksunsa maksamatta, voidaan erottaa. Jäsen voidaan myös erottaa, jos se toiminnallaan huomattavasti vahingoittaa yhdistystä. Erotettu jäsen menettää kaikki oikeutensa yhdistykseen nähden, mutta on velvollinen maksamaan erottamisvuoden jäsenmaksun ja sitä ennen erääntyneet aikaisempien vuosien jäsenmaksunsa.

5 § JÄSENMAKSU
Jäsen on velvollinen maksamaan yhdistykselle vuosittain varsinaisen yhdistyksen kokouksen määräämän jäsenmaksun, joka perustuu jäsenen hallinnassa olevien ja omistamien rakennusten yhteistilavuudelle. Maksu voidaan määrätä erilaiseksi tilavuusluokittain.
Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Jäsenen tulee toimittaa jäsenmaksujen määräämiseksi tarvittavat tiedot yhdistykselle kunkin vuoden loppuun mennessä.

6 § YHDISTYKSEN KOKOUS
Yhdistyksen jäsenet käyttävät yhdistyksen ylintä päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa, joista käytetään nimitystä varsinainen yhdistyksen kokous ja ylimääräinen yhdistyksen kokous.

7 § VARSINAINEN YHDISTYKSEN KOKOUS
Varsinainen yhdistyksen kokous pidetään joka vuosi huhtikuun loppuun mennessä hallituksen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana.

8 § YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYKSEN KOKOUS
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tämä pyyntö on esitettävä kirjallisesti hallitukselle ja siinä on mainittava, minkä asian käsittelemiseksi kokousta halutaan.
Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen yhdistyksen kokous koolle kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen postitetuilla kirjeillä tai sähköisenä viestinä tai ilmoituksella vähintään yhdessä jäsenistön keskuuteen yleisesti leviävässä paikkakunnan sanomalehdessä mainitun määräajan puitteissa.
Jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, jos se ilmoittaa siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § ÄÄNIOIKEUS
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.
Äänioikeuden edellytyksenä on, että kaikki ennen kokousta erääntyneet jäsenmaksut on maksettu ennen yhdistyksen kokousta.
Kukaan kokouksen osanottaja, joka edustaa useampia jäseniä älköön kuitenkaan äänestäkö enemmällä kuin viidellä (5) äänellä tai enintään 1/10 kokouksen koko äänimäärästä.
Kunniajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksessa.
Tilintarkastajalla, hallituksen jäsenillä ja yhdistyksen toimihenkilöillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen kokous voi myöntää puhe- tai läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille.

11 § VARSINAISEN YHDISTYKSEN KOKOUKSEN ASIAT
Varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Esitettävä:
1. tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus
2. vuosikertomus
Päätettävä:
1. tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapaudesta hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.
Vahvistettava:
1. erilaiset jäsenmaksut ja niiden alennukset seuraavaksi kalenterivuodeksi.
Määrättävä:
1. yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten, tilintarkastajan sekä valiokuntien, toimikuntien ja jaostojen jäsenten palkkiot,
2. hallituksen jäsenten lukumäärä sekä
Valittava:
1. hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä
2. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja
Käsiteltävä:
1. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu varsinaisen yhdistyksen kokouksen valitsemat vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Jäsenten lukumäärä vahvistetaan vuosittain varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa.
Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhdistyksen kokouksen päättyessä.
Kesken vaalikautta valitun hallituksen jäsenen toimikausi päättyy samanaikaisesti kuin hänen edeltäjänsä toimikausi olisi päättynyt.
Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisessä valintaansa seuraavassa kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joita kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä kokouksessa.
Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle. Päätökset hallituksessa tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

13 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on mm.:
- johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti,
- edustaa yhdistystä,
- valmistella yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat,
- laatia tilinpäätös ja vuosikertomus kalenterivuosittain,
- laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio,
- laatia ehdotukset jäsenmaksuperusteiden yksikköhinnoiksi ja alennuksiksi kalenterivuosittain,
- kutsua koolle yhdistyksen kokous,
- panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset,
- ottaa toiminnanjohtaja ja vahvistaa hänen tehtävänsä ja palkkansa,
- hyväksyä tarvittaessa yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeelliset ohjesäännöt,
- palkita tarvittaessa kiinteistöalalla ansioituneet henkilöt yhdistyksen ansiomerkillä tai mitalilla,
- asettaa tarvittaessa työvaliokunta sekä muut tarvittavat valiokunnat, toimikunnat ja työryhmät,
- asettaa tarvittaessa toiminnan edellyttämät jaostot vuosittain valmistelemaan hallituksen niille antamia tehtäviä,
- tarvittaessa myydä yhdistyksen irtainta käyttöomaisuutta sekä pantata sitä,
- hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet sekä
- tehdä esitys yhdistyksen kokoukselle yhdistyksen kunniajäsenistä.

14 § TYÖVALIOKUNTA
Mikäli hallitus asettaa työvaliokunnan, se valmistelee hallitukselle esitettävät asiat sekä hoitaa hallituksen sille antamia tehtäviä. Työvaliokuntaan kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja puheenjohtajana, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja kaksi (2) muuta hallituksen keskuudestaan varsinaisten yhdistyksen kokousten väliseksi ajaksi valitsemaa jäsentä.

Työvaliokunta kokoontuu yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai toiminnanjohtajan kutsusta. Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet työvaliokunnan jäsenistä, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on paikalla.

Työvaliokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirjat.

15 § TOIMINNANJOHTAJA
Yhdistyksen toiminnan käytännön johtajana on yhdistyksen toiminnanjohtaja.
Toiminnanjohtajan tehtävänä on mm.:
- johtaa yhdistyksen ja sen toimihenkilöiden toimintaa hallituksen ohjeitten ja määräysten mukaan yhdistyksen sääntöjä noudattaen,
- vastata toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta sekä yhdistyksen kehitystoiminnasta,
- toimia sihteerinä hallituksen ja työvaliokunnan kokouksissa ja tarvittaessa valmistella ja esitellä niissä käsiteltävät asiat.
- järjestää yhdistyksen taloudenhoito ja kirjanpito tarkoituksenmukaisella ja luotettavalla tavalla.
- huolehtia toiminnan määrittämästä tiedonvälityksestä yhteiskunnan, alan keskusjärjestöjen ja jäsenkunnan välillä.

16 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kumpikin yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen oikeuttaman henkilön kanssa.

17 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen varsinaista yhdistyksen kokousta. Tilintarkastajan tulee antaa tilintarkastuskertomus ja mahdolliset muut lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista yhdistyksen kokousta hallitukselle.

18 § TILINTARKASTAJAT
Yhdistyksellä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

19 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa muutosta.
Yhdistys voidaan purkaa kahden vähintään kuukauden väliajoin pidetyn yhdistyksen kokouksen päätöksillä, joita vähintään 3/4 annetuista äänistä kummassakin kokouksessa kannattaa.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen sääntöjen 2. pykälän mukaisen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Jos yhdistys lakkautetaan, luovutetaan sen varat Kiinteistöalan Koulutussäätiölle käytettäväksi oman rahaston puitteissa yhdistyksen toiminta-alueella sijaitsevien asuinkiinteistöjen hallitusten kouluttamiseen.

 

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.