Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys ry säännöt

Säännöt rekisteröity 2.6.2016

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys ry ja kotipaikka Kotka.
Yhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Kymenlaakson talousalue.
Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kiinteistöliitto ry -nimiseen keskusjärjestöön ja voi kuulua jäsenenä myös muihin alansa järjestöihin.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Yhdistyksen tarkoituksena on:
- toimia jäsentensä ja jäsentalojensa edustajien yhdyssiteenä ja valvoa niiden yleisiä ja yhteisiä etuja,
- edistää oikean tiedon leviämistä kiinteistöjä koskevista asioista,
- herättää ja ylläpitää jäsenissään kiinnostusta kiinteistöalan kysymyksiin sekä kehittää niiden piirissä kiinteistöalan ammattitaitoa,
- toimia kiinteistöalan yhteisten pyrkimysten ja päämäärien hyväksi.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
- järjestämällä neuvontatoimintaa, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä muita koulutustilaisuuksia,
- tutkimalla ja tilastoimalla kiinteistöalaa,
- tiedottamalla ja harjoittamalla julkaisutoimintaa,
- avustamalla tiedotusvälineitä ja muita media-alan toimijoita sekä eri järjestöjä kiinteistöalaa koskevissa asioissa
- toimimalla viranomaisten ja kiinteistöjen edustajien yhdyssiteenä sekä
- tukemalla muuta kiinteistöyhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hakea avustuksia ja apurahoja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

3 § JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö, kiinteistöalalla toimiva osuuskunta, muu kiinteistöalalla toimiva oikeuskelpoinen yhteisö tai muu kiinteistön tai rakennuksen omistaja tai niitä hallitseva yhteisö.
Yhdistyksen kokouksella on oikeus hallituksen esityksestä kutsua yhdistykselle kunniajäseniksi yhdistyksen tai sen jäsenten toiminnassa ansioituneita henkilöitä.

4 § JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Hallitus hyväksyy ja erottaa jäsenet.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai yhdistyksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen astuu voimaan sen vuoden lopussa jona jäsen on tehnyt eroamisilmoituksen. Eroava jäsen on velvollinen maksamaan eroamisvuonna ja sitä ennen erääntyneet jäsenmaksunsa.
Jäsen, joka jättää kehotuksesta huolimatta vuoden ajalta jäsenmaksunsa maksamatta, voidaan erottaa. Jäsen voidaan myös erottaa, jos se toiminnallaan huomattavasti vahingoittaa yhdistystä. Erotettu jäsen menettää kaikki oikeutensa yhdistykseen nähden, mutta on velvollinen maksamaan erottamisvuoden jäsenmaksun ja sitä ennen erääntyneet aikaisempien vuosien jäsenmaksunsa.

5 § JÄSENMAKSU
Jäsen on velvollinen maksamaan yhdistykselle vuosittain varsinaisen yhdistyksen kokouksen määräämän jäsenmaksun, joka perustuu jäsenen hallinnassa olevien ja omistamien rakennusten yhteistilavuudelle. Maksu voidaan määrätä erilaiseksi tilavuusluokittain.
Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Jäsenen tulee toimittaa jäsenmaksujen määräämiseksi tarvittavat tiedot yhdistykselle kunkin vuoden loppuun mennessä.

6 § YHDISTYKSEN KOKOUS
Yhdistyksen jäsenet käyttävät yhdistyksen ylintä päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa, joista käytetään nimitystä varsinainen yhdistyksen kokous ja ylimääräinen yhdistyksen kokous.

7 § VARSINAINEN YHDISTYKSEN KOKOUS
Varsinainen yhdistyksen kokous pidetään joka vuosi huhtikuun loppuun mennessä hallituksen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana.

8 § YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYKSEN KOKOUS
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tämä pyyntö on esitettävä kirjallisesti hallitukselle ja siinä on mainittava, minkä asian käsittelemiseksi kokousta halutaan.
Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen yhdistyksen kokous koolle kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen postitetuilla kirjeillä tai sähköisenä viestinä tai ilmoituksella vähintään yhdessä jäsenistön keskuuteen yleisesti leviävässä paikkakunnan sanomalehdessä mainitun määräajan puitteissa.
Jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, jos se ilmoittaa siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § ÄÄNIOIKEUS
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.
Äänioikeuden edellytyksenä on, että kaikki ennen kokousta erääntyneet jäsenmaksut on maksettu ennen yhdistyksen kokousta.
Kukaan kokouksen osanottaja, joka edustaa useampia jäseniä älköön kuitenkaan äänestäkö enemmällä kuin viidellä (5) äänellä tai enintään 1/10 kokouksen koko äänimäärästä.
Kunniajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksessa.
Tilintarkastajalla, hallituksen jäsenillä ja yhdistyksen toimihenkilöillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen kokous voi myöntää puhe- tai läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille.

11 § VARSINAISEN YHDISTYKSEN KOKOUKSEN ASIAT
Varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Esitettävä:
1. tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus
2. vuosikertomus
Päätettävä:
1. tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapaudesta hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.
Vahvistettava:
1. erilaiset jäsenmaksut ja niiden alennukset seuraavaksi kalenterivuodeksi.
Määrättävä:
1. yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten, vaalitoimikunnan jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot,
2. hallituksen jäsenten lukumäärä sekä
Valittava:
1. hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä
2. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja
3. kaksi jäsentä vaalitoimikuntaan
Käsiteltävä:
1. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu varsinaisen yhdistyksen kokouksen valitsemat vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Jäsenten lukumäärä vahvistetaan vuosittain varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa.
Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisessä valintaansa seuraavassa kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joita kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.
Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhdistyksen kokouksen päättyessä.
Kesken vaalikautta valitun hallituksen jäsenen toimikausi päättyy samanaikaisesti kuin hänen edeltäjänsä toimikausi olisi päättynyt.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä kokouksessa.
Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle. Päätökset hallituksessa tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

13 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on mm:
- johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti,
- edustaa yhdistystä,
- valmistella yhdistyksen kokousten käsiteltäväksi tulevat asiat sekä asiat, joita yhdistyksen jäsenet sille esittävät,
- laatia tilinpäätös ja vuosikertomus kalenterivuosittain,
- laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio,
- laatia ehdotukset jäsenmaksuperusteiden yksikköhinnoiksi ja alennuksiksi kalenterivuosittain,
- kutsua koolle yhdistyksen kokous,
- panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset,
- ottaa toiminnanjohtaja ja vahvistaa hänen tehtävänsä ja palkkansa,
- hyväksyä tarvittaessa yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeelliset ohjesäännöt,
- palkita tarvittaessa kiinteistöalalla ansioituneet henkilöt yhdistyksen ansiomerkillä tai mitalilla,
- asettaa yhdistyksen työvaliokunta sekä muut tarvittavat valiokunnat, toimikunnat ja työryhmät,
- asettaa tarvittaessa toiminnan edellyttämät jaostot vuosittain valmistelemaan hallituksen niille antamia tehtäviä,
- tarvittaessa myydä yhdistyksen irtainta käyttöomaisuutta sekä pantata sitä,
- hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet sekä
- tehdä esitys yhdistyksen kokoukselle yhdistyksen kunniajäsenistä.

14 § TYÖVALIOKUNTA
Hallituksen apuna ja valvonnan alaisena toimii yhdistyksen asioita yhdessä toiminnanjohtajan kanssa valmisteleva hallituksen työvaliokunta, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kaksi (2) muuta hallituksen keskuudestaan varsinaisten yhdistyksen kokousten väliseksi ajaksi valitsemaa jäsentä.
Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai toiminnanjohtajan kutsusta.
Työvaliokunta valmistelee myös yhdistyksen sijoituksia ja muita varojen käyttöä koskevat asiat.
Työvaliokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirjat.

15 § VAALITOIMIKUNTA
Vaalitoimikuntaan kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi vuosittain varsinaisen yhdistyksen kokouksen valitsemaa jäsentä.
Vaalitoimikunta valmistelee varsinaisen yhdistyksen kokouksen henkilövalintoja koskevat asiat. Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka on oltava toinen varsinaisen yhdistyksen kokouksen valitsemista jäsenistä.
Vaalitoimikunnan sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja.

16 § TOIMINNANJOHTAJA, TOIMIHENKILÖT JA TEHTÄVÄT
Yhdistyksen juoksevaa hallintoa hoitaa toiminnanjohtaja apunaan tarvittava määrä toimihenkilöitä.
Toiminnanjohtajan tehtävänä on mm.:
- ohjata yhdistyksen ja sen toimihenkilöiden toimintaa hallituksen ja työvaliokunnan ohjeitten ja määräysten mukaan yhdistyksen sääntöjä noudattaen,
- vastata toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta sekä yhdistyksen kehitystoiminnasta,
- toimia sihteerinä hallituksen, työvaliokunnan ja vaalitoimikunnan kokouksissa ja tarvittaessa valmistella ja esitellä niissä käsiteltävät asiat.
- järjestää yhdistyksen taloudenhoito ja laskentatoimi tarkoituksenmukaisella ja luotettavalla tavalla.
- huolehtia toiminnan määrittämästä tiedonvälityksestä yhteiskunnan, alan keskusjärjestöjen ja jäsenkunnan välillä.

17 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kumpikin yksin tai hallituksen siihen määräämät hallituksen jäsenet tai yhdistyksen toimihenkilöt, kaksi yhdessä.

18 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen varsinaista yhdistyksen kokousta. Tilintarkastajan tulee antaa tilintarkastuskertomus ja mahdolliset muut lausuntonsa viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista yhdistyksen kokousta hallitukselle.

19 § TILINTARKASTAJAT
Yhdistyksellä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

20 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa muutosta. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistys voidaan purkaa kahden vähintään kuukauden väliajoin pidetyn yhdistyksen kokouksen päätöksillä, joita vähintään 3/4 annetuista äänistä kummassakin kokouksessa kannattaa.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen sääntöjen 2. pykälän mukaisen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Jos yhdistys lakkautetaan, luovutetaan sen varat Kiinteistöalan Koulutussäätiölle käytettäväksi oman rahaston puitteissa yhdistyksen toiminta-alueella sijaitsevien asuinkiinteistöjen hallitusten kouluttamiseen.

 

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.